Допомогти з Search courses

Мета і завдання навчання дисципліни "Лінгвістична інформатика" полягає в тому, щоб навчити студентів використовувати комп'ютерні засоби опрацювання мовних даних, застосовувати комп'ютерні моделі мови не тільки в лінгвістиці, а й у суміжних з нею дисциплінах. Орієнтувати на використання комп'ютерів для вирішення різноманітних наукових і практичних завдань, пов'язаних з мовою.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування у майбутніх вчителів інформатики умінь використання положень стандартизації та сертифікації програмних засобів.

Мета навчання курсу "Вступ до спеціальності (інформатика)" – сформувати у студентів знання, вміння та навички, необхідні для раціонального використання понять, принципів, положень інформатики у своїй майбутній професійній діяльності, для поглиблення теоретичної підготовки з інформатики, для формування вміння формувати елементи інформаційної, математичної і загальної культури учнів середніх навчальних закладів, інтенсифікації пізнавальної діяльності, надання навчальній діяльності дослідницького, творчого характеру, а результатам навчання – практичної значущості, розкриття творчого потенціалу вчителя і учня, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей учнів, формування світогляду, свідомого ставлення до навколишнього світу.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності навчання інформатики в середній школі на сучасному етапі розвитку освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, інформатичні дисципліни, методика навчання економіки.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Методики інтерактивного навчання.
  2. Методика вивчення прикладного програмного забезпечення та комп’ютерних мереж.
  3. Методика вивчення алгоритмізації і програмування, основ математичної логіки.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування у майбутніх вчителів інформатики умінь перекладу фахових текстів із застосуванням комп'ютерних технологій.

Навчальна дисципліна «Основи інформатики» є пропедевтичною щодо навчання студентів програмуванню та вільному володінню мовою програмування як засобом вирішення традиційного кола завдань алгоритмічною мовою (арифметико-логічних, сортування та пошуку даних, наближеним обчисленням, опрацюванню тексту). У пропонованому курсі акценти розставляються на темах щодо основ алгоритмізації. Навчання основ алгоритмізації сприятиме поступовому переходу до ґрунтовного навчання структур даних в пам’яті та файлах і опису алгоритмів для роботи з ними, до розробки складніших програм, алгоритмів та структур даних сприятиме формуванню рівня знань алгоритмічної мови та в подальшому програмуванню, що допоможе вільно оперувати типами даних та змінних величин довільної складності та алгоритмами їх опрацювання.