Метою навчання дисципліни „Комп’ютерний переклад фахових текстів” є опановування студентами етапів комп’ютеризованого перекладу; засвоєння студентами теоретичних знань і набуття практичних навичок у галузі комп’ютеризованого перекладу; формування у студентів компетентностей та умінь ефективного використання наявних інформаційних технологій перекладу для розв’язування задач з різних сфер діяльності людей.
Основними завданнями вивчення дисципліни „Комп’ютерний переклад фахових текстів” є:
- розкрити місце і значення використання технологій комп’ютерного перекладу в загальній і професійній освіті;
- з’ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмету, взаємозв’язки даного курсу з іншими навчальними предметами, зокрема інформатичними та математичними дисциплінами та іноземною мовою;
- показати доцільність використання програм-перекладачів і програм лінгвістичного аналізу для підготовки якісного перекладу технічних і фахових текстів з англійської, української, російської та інших мов;
- з’ясувати аспекти застосування технологій комп’ютерного перекладу у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики;
- показати практичну значущість комп’ютерного перекладу, його застосовність до розв’язування найрізноманітніших проблем прикладного характеру, реалізації можливостей, які відкриває ефективне використання комп’ютерного перекладу у різних сферах діяльності людей;
- сформувати у студентів достатні компетентності, необхідні для проведення навчально-виховної роботи при навчанні різних розділів шкільного курсу інформатики, факультативних курсів, інших форм позаурочної роботи з учнями з використанням комп’ютерного перекладу;
- сформувати у студентів достатні знання, уміння й навички щодо широкого використання технологій комп’ютерного перекладу в їх майбутній професійній діяльності;
- розвинути у студентів загальні уявлення про перспективи використання технологій комп’ютерного перекладу у різних сферах діяльності людей;
- виховувати у майбутніх вчителів інформатики творчий підхід до розв’язування проблем навчання інформатики, математики та іноземної мови, зокрема з використанням комп’ютерного перекладу;
- сформувати у студентів компетентності, необхідні для самостійного аналізу навчального процесу, розвинути здатність і відчуття необхідності постійного самовдосконалення і самоосвіти, формування математичної, інформатичної та загальної культури, активізації пізнавальної діяльності, творчої активності, надання навчальній діяльності дослідницького, творчого характеру, самостійного пошуку нових знань.

Мета і завдання навчання дисципліни "Лінгвістична інформатика" полягає в тому, щоб навчити студентів використовувати комп'ютерні засоби опрацювання мовних даних, застосовувати комп'ютерні моделі мови не тільки в лінгвістиці, а й у суміжних з нею дисциплінах. Орієнтувати на використання комп'ютерів для вирішення різноманітних наукових і практичних завдань, пов'язаних з мовою.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування у майбутніх вчителів інформатики умінь використання положень стандартизації та сертифікації програмних засобів.

Мета навчання курсу "Вступ до спеціальності (інформатика)" – сформувати у студентів знання, вміння та навички, необхідні для раціонального використання понять, принципів, положень інформатики у своїй майбутній професійній діяльності, для поглиблення теоретичної підготовки з інформатики, для формування вміння формувати елементи інформаційної, математичної і загальної культури учнів середніх навчальних закладів, інтенсифікації пізнавальної діяльності, надання навчальній діяльності дослідницького, творчого характеру, а результатам навчання – практичної значущості, розкриття творчого потенціалу вчителя і учня, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей учнів, формування світогляду, свідомого ставлення до навколишнього світу.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності навчання інформатики в середній школі на сучасному етапі розвитку освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, інформатичні дисципліни, методика навчання економіки.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Методики інтерактивного навчання.
  2. Методика вивчення прикладного програмного забезпечення та комп’ютерних мереж.
  3. Методика вивчення алгоритмізації і програмування, основ математичної логіки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування у майбутніх вчителів інформатики умінь організації навчального процесу під час вивчення інформатики та іноземної мови із застосуванням комп'ютерних технологій.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування у майбутніх вчителів інформатики умінь перекладу фахових текстів із застосуванням комп'ютерних технологій.

Навчальна дисципліна «Основи інформатики» є пропедевтичною щодо навчання студентів програмуванню та вільному володінню мовою програмування як засобом вирішення традиційного кола завдань алгоритмічною мовою (арифметико-логічних, сортування та пошуку даних, наближеним обчисленням, опрацюванню тексту). У пропонованому курсі акценти розставляються на темах щодо основ алгоритмізації. Навчання основ алгоритмізації сприятиме поступовому переходу до ґрунтовного навчання структур даних в пам’яті та файлах і опису алгоритмів для роботи з ними, до розробки складніших програм, алгоритмів та структур даних сприятиме формуванню рівня знань алгоритмічної мови та в подальшому програмуванню, що допоможе вільно оперувати типами даних та змінних величин довільної складності та алгоритмами їх опрацювання.