Єфименко Василь Володимирович

76758
18.08.1973 р.
Оcвіта:   Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 1996 р.
Посада:   Доцент, заступник декана по роботі зі студентами
Наукові ступені і звання:   Кандидат педагогічних наук
Дисципліни, які викладає:   Математична інформатика, комп'ютерна математика, вибрані питання з інформатики, інформатика і комп'ютерна техніка, бази даних та інформаційні системи, математичні методи в інформаційних системах
В університеті працює:   з 1990 р.
Кафедра:   теоретичних основ інформатики

Дослі́дження опера́цій (ДО) — це дисципліна, що займається розробкою й застосуванням методів знаходження оптимальних рішень на основі математичного моделювання у різних областях людської діяльності. ДО тісно пов'язане з системним аналізом, математичним програмуванням, теорією оптимальних рішень.

ДО — застосування математичних, кількісних методів для обґрунтування рішень у всіх галузях цілеспрямованої людської діяльності. ДО починається тоді, коли для обґрунтування рішень використовується той чи інший математичний апарат.

Використання ІКТ у процесі навчання математичних дисциплін

Курс «Системи комп’ютерної математики та їх використання у навчальному процесі» присвячений актуальним питанням комп’ютерної математики, зокрема основам роботи у середовищі сучасних систем комп’ютерної математики Maple та Sage. Метою курсу є набуття студентами навичок та умінь розв’язувати математичні з використання засобів СКМ, що необхідні їм для опанування на старших курсах змістом таких навчальних дисциплін як «Методи обчислень» та «Комп’ютерне моделювання».  Окрему увагу приділено основам програмування у середовищі СКМ та питанням використання СКМ у навальному процесі.

Курс складається з двох навчальних модулів. Перший модуль присвячений основам роботи у СКМ Maple. А саме, розглядаються засоби для розв’язування рівнянь, нерівностей, їх систем, окремих задач математичного аналізу, алгебри та геометрії. Засобам побудови графіків у різних системах координат, як на площині на у просторі присвячена окрема тема. Окрема увага приділена також основам процедурного програмування у СКМ Maple.

Другий модуль присвячений вільно поширювальній веб-системі комп’ютерної математики Sage.  Розглядаються основні принципи роботи у середовищі Sage, засоби перетворення аналітичних виразів, побудови графіків функцій та функціональних залежностей, розв’язування рівнянь та нерівностей, задач комбінаторики тощо.

Наприкінці кожного модуля передбачено розгляд методів та прийомів використання СКМ у навчальному процесі у школі. Планується розгляд відповідних навчальних ситуацій та їх аналіз.