Навчальний курс «Комп'ютерні мережі та Інтернет» призначений для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040302 Інформатика*.

Дистанційний курс містить лабораторні роботи з дисципліни "Архітектура комп'ютерних систем", підручники та посібники з цього курсу, презентації, виконані студентами.

Навчальний курс «Захист інформаційних ресурсів» призначений для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040302 Системні науки та кібернетика. Інформатика*.

Дисципліна є методичною і практичною основою формування сукупності знань та вмінь, необхідних майбутньому фахівцеві в галузі оцінювання для розуміння принципів організації діагностичних та кваліметричних заходів, вміння аналізувати та робити висновки з отриманої інформації.

Навчальний курс «Комп'ютерні мережі та Інтернет» призначений для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040302 Інформатика*.

Дисципліна "Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови" є варіативною (за вибором студента) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму “6.040302 Інформатика*”.

 

Даний курс містить тестові матеріали з дисциплін, які виносяться на державний екзамен з інформатики для студентів 4 курсу спеціальності "Інформатика*"

Курс „Основи мікроелектроніки” вивчається після здобуття глибоких знань і сформованих фізичних понять з курсу фізики. Цей курс входить до циклу дисциплін природничо-математичної підготовки навчального плану. Мета курсу – вивчити фізичні основи напівпровідникової мікроелектроніки, принципи побудови мікроелектронних приладів і пристроїв, сформувати поняття про інтегральні мікросхеми. На базі цих знань розглянути та вивчити мікропроцесори як мікроелектронну основу сучасних комп’ютерів, а також основи реалізації пристроїв оперативної і довготривалої пам’яті.

Курс фізики (для інформатиків) розроблено з урахуванням фаху студентів, для яких він викладається. Професійно орієнтований підхід до змісту курсу фізики забезпечує органічне поєднання його з іншими дисциплінами комп'ютерного профілю, що використовують фізичні принципи і закони та показують їх застосування при створенні інформаційних систем і мереж.