Метою навчання дисципліни «Вступ до спеціальності» є – сформувати у студентів знання, вміння та навички, необхідні для раціонального використання понять, принципів, положень інформатики у своїй майбутній професійній діяльності, для поглиблення теоретичної підготовки з інформатики, для формування вміння формувати елементи інформаційної, математичної і загальної культури учнів середніх навчальних закладів, інтенсифікації пізнавальної діяльності, надання навчальній діяльності дослідницького, творчого характеру, а результатам навчання – практичної значущості, розкриття творчого потенціалу вчителя і учня, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей учнів, формування світогляду, свідомого ставлення до навколишнього світу.

Навчальна дисципліна «Інформатика» розрахована на  студентів, які вивчали інформатику у курсі загальноосвітньої школи і просунулися вперед на шляху освоєння інформатики та сучасних  інформаційно-комунікаційних технологій. Змістом дисципліни є навчання теоретичної бази з інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, ефективне їх використання, формування основ інформаційної культури студентів.

Дисципліна ”Інформатика” призначена для надання системних відомостей про інформатику як науку, сучасні технології у галузі  інформатики, принципи їх використання в професійній діяльності.

В курсі розглянуто питання, що стосуються операційних систем, технологій опрацювання різних типів даних (графічних, текстових, числових, баз даних), технологій Веб 2.0, використання програмних засобів загального,  спеціального та навчального призначення.

Дисципліна ”Інформатика” призначена для надання системних відомостей про інформатику як науку, сучасні технології у галузі інформатики, принципи їх використання в професійній діяльності.
Модуль10. Алгоритмізація та програмування.
Основні поняття:
Алгоритм та його властивості, базові алгоритмічні структури, способи подання алгоритмів, програма, мови програмування, парадигми програмування, об’єктно-орієнтоване програмування та його основні поняття: класи, об’єкти, методи, конструктори, деструктори, наслідування, поліморфізм.
Основні вміння:
Розробляти та представляти алгоритми розв’язування задач різними способами, використовувати індуктивні та дедуктивні методи розробки програм, аналізувати розроблені алгоритми.

Навчальна дисципліна «Інформаційно-комунікаційні технології» розрахована на  студентів, які вивчали інформатику у курсі загальноосвітньої школи і просунулися вперед на шляху освоєння сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Змістом дисципліни є навчання теоретичної бази з інформаційно-комунікаційних технологій, ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності, формування основ інформаційної культури студентів.

Метою викладання навчальної дисципліни є систематизація знань про сучасні графічні програми, оволодіння основними програмними засобами для роботи з растровою і векторною графікою і набуття практичних навичок роботи з програмними продуктами растрової і векторної графіки на рівні кваліфікованого користувача.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування у майбутніх вчителів інформатики умінь організації навчального процесу під час вивчення інформатики та іноземної мови із застосуванням комп'ютерних технологій.

Курс методики навчання інформатики є одним з провідних курсів професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики, основна мета вивчення якого полягає у формуванні методичної культури майбутнього вчителя інформатики.

Формування комп'ютерної грамотності учнів, тобто формування сукупності знань, умінь і навичок, як забезпечують студентам можливість застосовувати об­числювальну техніку в навчальній, а згодом у професійній діяльності.