Метою навчання дисципліни «Дискретні структури» є ознайомлення студентів з фундаментальними поняттями, методами і алгоритмами дискретної математики, які містять теоретичний та методичний базис інформаційних технологій; формування міцної теоретичної основи, необхідної для подальшої роботи. Включає наступні теми: Теорія множин та математична логіка. Теорія множин та відношень. Комбінаторний аналіз. Математична логіка. Логіка висловлювань. Логіка предикатів. Методи доведення. Дискретні структури даних. Теорія графів. Дерева. Основи теорії кодування. Теорія формальних граматик. Теорія скінчених автоматів. 

Метою навчання дисципліни "Проективна геометрія і методи зображень" є забезпечення майбутніх фахівців у галузі знань "Системні науки та кібернетика" понятійним та математичним апаратом, необхідним для системного розуміння геометрії, глибшого та чіткішого розуміння зв'язків між різними геометричними системами, природи геометричних властивостей і співвідношень, можливостей різних методів їх вивчення та застосування; формування в них знань, вмінь і навичок, необхідних для розв’язування геометричних задач методами проективної геометрії; підвищення рівня загальної культури теоретичних і практичних розрахунків, геометричних побудов та креслень. Навчальна дисципліна "Проективна геометрія і методи зображень" складається з чотирьох змістових модулів: побудова проективного простору, геометрія проективної площини, методи зображень, геометричні алгоритми тривимірної комп’ютерної графіки.

Мета вивчення курсу  – ознайомлення студентів із основними принципами і операціями людського мислення, освоєння ними апарату математичної логіки, формування у студентів логічного мислення, алгоритмічної культури, а також уявлення про алгоритм і машину Тьюрінга, аксіоматичний метод та пов'язані з ним проблеми.